Cổ phiếu – Trái phiếu

16 Tháng 08

Công ty CII phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT(NK 2017 – 2022) ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị CII về phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, ngày 15/8/2017, công ty CII đã phát hành thành công và thu về 300 tỷ...

Xem thêm

10 Tháng 08

Công ty CII thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng giá trị Trái phiếu Doanh Nghiệp không chuyển đổi

Căn cứ danh mục dự án đầu tư và nhu cầu vốn sắp tới, ngày 10/08/2017, Hội đồng Quản Trị công ty CII đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng giá trị Trái phiếu tại Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT (NK2017-2022)...

Xem thêm

27 Tháng 07

Công ty CII phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu đảm bảo giao dịch

Ngày 26/07/2017, CII đã phát hành riêng lẻ thành công 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu đảm bảo giao dịch với một số điều khoản cơ bản như sau: Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: tối đa 200.000.000.000 đồng Mệnh giá Trái Phiếu:...

Xem thêm

11 Tháng 07

[CBTT] Công ty CII hoàn tất phát hành 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Rhinos Asset Managements.

Ngày 11/07/2017, CII đã hoàn tất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế cho INDUSTRIAL BANK OF KOREA, bên nhận ủy thác của RHINOS VIETNAM CONVERTIBLE BOND PRIVATE INVESTMENT FUND NO.2 để thu về số tiền 20 triệu...

Xem thêm

07 Tháng 07

[CBTT] UBCKNN chấp thuận cho công ty CII phát hành 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi cho Rhinos Asset Management

Ngày 06/07/2017, Công ty CII đã nhận đươc văn bản số 4572/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho CII phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ra thị trường quốc tế. Nếu không có gì thay đổi, ngày 11/07/2017, Công ty CII sẽ...

Xem thêm

07 Tháng 07

[CBTT] Công ty CII thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu đảm bảo giao dịch

Ngày 07/07/2017, Hội đồng quản trị công ty CII đã ban hành Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT (NK2017 – 2022), theo đó, Hội đồng Quản trị CII đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng giá trị Trái phiếu, thời hạn 2...

Xem thêm

23 Tháng 06

Công ty CII chuyển đổi đợt 4 54.766 trái phiếu CII41401 thành 4.978.178 cổ phiếu CII

Căn cứ công văn số 288/2017/CV-CII ngày 15/06/2017 của CII gửi UCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc báo cáo kết quả chuyển đổi 54.766 trái phiếu CII41401 tại đợt 4 ngày 23/06/2017 thành 4.978.178 cổ phiếu CII. Công ty CII thông báo...

Xem thêm

30 Tháng 05

Công ty CII chọn Rhinos Asset Management ký kết hợp đồng mua bán 20 triệu USD giá trị trái phiếu với CII

Triển khai việc phát hành thêm 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi trong tổng số 60 triệu USD  trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông CII thông qua, ngày 30/5/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) CII đã ban hành Nghị...

Xem thêm

29 Tháng 05

Tổng giám đốc công ty CII, ông Lê Quốc Bình đã bán 2.210.000 cổ phiếu CII

Ngày 29/05/2016, Tổng giám đốc Công ty CII, ông Lê Quốc Bình đã bán thành công 2.210.000 cổ phiếu CII. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Lê Quốc Bình hiện chỉ còn nắm giữ 450.747 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,19%. Giao dịch được thực hiện...

Xem thêm

19 Tháng 05

TGĐ Lê Quốc Bình đăng kí bán 2.210.000 cổ phiếu CII để mua cổ phiếu CEE và nhà Thủ Thiêm

Ngày 19/05/2017, Tổng giám đốc công ty CII, ông Lê Quốc Bình đã đăng kí bán 2.210.000 cổ phiếu CII với mục đích trả nợ ngân hàng, mua cổ phiếu CEE của công ty CII E&C, góp vốn công ty Tân Tam Mã và mua nhà Thủ Thiêm. Giao dịch...

Xem thêm