Cổ phiếu – Trái phiếu

15 Tháng 06

Công ty CII chuyển đổi đợt 4 54.766 trái phiếu CII41401 thành 4.978.178 cổ phiếu CII

Căn cứ công văn số 288/2017/CV-CII ngày 15/06/2017 của CII gửi UCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) về việc báo cáo kết quả chuyển đổi 54.766 trái phiếu CII41401 tại đợt 4 ngày 23/06/2017 thành 4.978.178 cổ phiếu CII. Công ty CII thông báo...

Xem thêm

30 Tháng 05

Công ty CII chọn Rhinos Asset Management ký kết hợp đồng mua bán 20 triệu USD giá trị trái phiếu với CII

Triển khai việc phát hành thêm 20 triệu USD giá trị trái phiếu chuyển đổi trong tổng số 60 triệu USD  trái phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông CII thông qua, ngày 30/5/2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) CII đã ban hành Nghị...

Xem thêm

29 Tháng 05

Tổng giám đốc công ty CII, ông Lê Quốc Bình đã bán 2.210.000 cổ phiếu CII

Ngày 29/05/2016, Tổng giám đốc Công ty CII, ông Lê Quốc Bình đã bán thành công 2.210.000 cổ phiếu CII. Sau khi thực hiện giao dịch, ông Lê Quốc Bình hiện chỉ còn nắm giữ 450.747 cổ phiếu CII, chiếm tỷ lệ sở hữu 0,19%. Giao dịch được thực hiện...

Xem thêm

19 Tháng 05

TGĐ Lê Quốc Bình đăng kí bán 2.210.000 cổ phiếu CII để mua cổ phiếu CEE và nhà Thủ Thiêm

Ngày 19/05/2017, Tổng giám đốc công ty CII, ông Lê Quốc Bình đã đăng kí bán 2.210.000 cổ phiếu CII với mục đích trả nợ ngân hàng, mua cổ phiếu CEE của công ty CII E&C, góp vốn công ty Tân Tam Mã và mua nhà Thủ Thiêm. Giao dịch...

Xem thêm

19 Tháng 05

Công ty CII nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CEE lên 51%

Như đã thông báo trước đó. Hôm nay, ngày 19/05/2017, công ty CII đã mua thành công 830.000 cổ phiếu CEE của công ty CII E&C. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch thành công, công ty CII hiện đang nắm giữ 21.165.112 cổ phiếu CEE, chiếm tỷ...

Xem thêm

05 Tháng 05

Công ty CII đã mua 192.000 cổ phiếu NBB, nâng tỷ lệ sở hữu Năm Bảy Bảy trên 30%

Ngày 05/05/2017, công ty CII đã mua thành công 192.000 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Nâng số lượng cổ phiếu NBB mà công ty CII đang nắm giữ lên 19.204.935, chiếm tỷ lệ sở hữu 30,08%. Lý do thay đổi sở...

Xem thêm

05 Tháng 05

Phó TGĐ công ty CII bán thành công 940.000 cổ phiếu CII

Phó Tổng Giám đốc công ty CII, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm đã bán thành công 940.000 cổ phiếu CII để mua nhà Thủ Thiêm. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, số cổ phiếu CII mà bà Nguyễn Mai Bảo Trâm còn nắm giữ chỉ còn...

Xem thêm

03 Tháng 05

Công ty Tân Tam Mã mua 3,9 triệu cổ phiếu CII

Ngày 03/05/2017, Công ty CP Đầu tư Tân Tam Mã đã mua thành công 3.900.000 cổ phiếu CII. Nâng số cổ phiếu CII công ty Tân Tam Mã đang nắm giữ lên 10.000.000 cổ phiếu. Trước đó, công ty Tân Tam Mã nắm giữ 6.100.000 cổ phiếu CII,...

Xem thêm

28 Tháng 04

Phó TGĐ Công ty CII đăng ký bán 940.000 cổ phiếu CII để mua nhà Thủ Thiêm

Ngày 28/04/2017, Phó Tổng Giám đốc Công ty CII, bà Nguyễn Mai Bảo Trâm đã đăng ký bán 940.000 cổ phiếu CII với lý do giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CII để mua nhà Thủ Thiêm. Cụ thể, hiện nay bà Nguyễn Mai Bảo Trâm đang nắm giữ 1.344.454...

Xem thêm

27 Tháng 04

Công ty CII tiếp tục mua thêm hơn 1.000.000 cổ phiếu NBB

Cụ thể, ngày 25/04/2017, công ty CII đã mua thêm  1.010.420  cổ phiếu NBB, tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu NBB lên 29,78%. Như vậy, công ty CII hiện đang nắm giữ 19.012.935 cổ phiếu NBB. Lý do thực hiện giao dịch nhằm cơ cấu...

Xem thêm