Cổ phiếu – Trái phiếu

12 Tháng 04

CÔNG BỐ THÔNG TIN CV 206/2021 VỀ VIỆC THANH TOÁN LÃI VÀ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU CỦA TRÁI PHIẾU CII42013

Xem thêm

09 Tháng 04

công bố thông tin về việc thanh toán lãi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của trái phiếu CII42013

Xem thêm

09 Tháng 04

báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CII của ông lê vũ hoàng, bà nguyễn thị thu trà và bà nguyễn quỳnh hương

Xem thêm

05 Tháng 04

thông báo giao dịch cổ phiếu CII của tổ chức có liên quan

Xem thêm

03 Tháng 04

thông báo giao dịch cổ phiếu CII của người nội bộ

 

Xem thêm

24 Tháng 03

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU KHÔNG CHUYỂN ĐỔI, KHÔNG KÈM CHỨNG QUYỀN, KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN VÀ XÁC LẬP NGHĨA VỤ TRẢ NỢ TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG 590 TỶ

Xem thêm

10 Tháng 03

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU LGC

Xem thêm

23 Tháng 02

công bố thông tin về thủ tục nhận giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Trái chủ về việc Công Ty đã hoàn tất thủ tục in Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành...

Xem thêm

28 Tháng 01

công bố thông tin về việc hoàn tất thủ tục đăng ký Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

Xem thêm

27 Tháng 01

báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu năm 2020

Xem thêm