Cổ phiếu – Trái phiếu

25 Tháng 01

công bố thông tin về việc HĐQT CII thông qua phương án phát hành 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng

Xem thêm

15 Tháng 01

báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu cee

 

Xem thêm

29 Tháng 12

báo cáo kết quả phát hành 500 Tỷ trái phiếu ra công chúng

Xem thêm

22 Tháng 12

công bố thông tin về việc chốt danh sách chủ sở hữu trái phiếu để thực hiện đăng ký chứng khoán tại VSD

Xem thêm

09 Tháng 12

công bố thông tin công ty cii đăng ký mua cổ phiếu CEE

Xem thêm

09 Tháng 12

Công bố thông tin về việc chào bán Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành ra công chúng 500 tỷ

Xem thêm

03 Tháng 12

công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị công ty CII đã chấp thuận thông qua phương án phát hành Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản ra công chúng (mã trái phiếu: CIIB2024009) với giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng

Xem thêm

11 Tháng 11

Báo cáo kết quả chào bán Trái phiếu ra công chúng

Xem thêm

04 Tháng 11

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Xem thêm

03 Tháng 11

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH QUYỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RA CÔNG CHÚNG CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Xem thêm