Cổ phiếu – Trái phiếu

09 Tháng 07

Công ty CII đăng ký mua 50.000 cổ phiếu LGC

Ngày 09/07/25019, công ty CII đăng kí mua 50.000 cổ phiếu LGC của Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (CII Bridge & Road – CII B&R), tăng tỷ lệ sở hữu CII B&R lên 54,48%. Cụ thể, hiện tại công ty CII đang sở...

Xem thêm

02 Tháng 07

[CBTT] Công ty CII công bố thông tin phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty CII công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định của của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (vui lòng xem nội...

Xem thêm

08 Tháng 05

Công ty CII công bố thời hạn chốt danh sách Trái chủ Trái phiếu CII11803 và CII11722

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu CII072019 – mã Trái phiếu CII11803 và Trái phiếu CII122020 – mã Trái phiếu 11722 về việc chốt danh sách Trái chủ để lấy ý kiến bằng văn bản,...

Xem thêm

07 Tháng 05

Công ty CII phát hành 300 tỷ trái phiếu riêng lẻ

Ngày 02/05/2019, công ty CII công bố thông báo phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không thế chấp, tài sản đảm bảo. Theo đó, số lượng phát trái phiếu phát hành tối đa là 3.000 trái phiếu với tổng giá trị dự...

Xem thêm

18 Tháng 03

Công ty CII phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo

Với những chiến lược đầu tư mà công ty đã thông tin đến Quý cổ đông trước đây, Công ty CII đề ra định hướng sẽ tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, ổn định, và với chi phí thấp nhằm (i) huy động đủ...

Xem thêm

15 Tháng 03

Công ty CII mua thêm hơn 3 triệu cổ phiếu NBB

Ngày 14 và 15 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 3.051.840 cổ phiếu mã NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Cụ thể, ngày 14/03/2019, công ty CII đã mua 1.587.000 cổ phiếu NBB. Sau đó,...

Xem thêm

11 Tháng 03

Công ty CII tiếp tục đầu tư mua 810.000 cổ phiếu NBB

Sau khi mua 1.500.210 cổ phiếu NBB vào ngày 06 – 07/03/2019, công ty CII tiếp tục mua thành công 810.000 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy vào ngày 08/03/2019. Như vậy, công ty CII đã tiếp tục...

Xem thêm

08 Tháng 03

Công ty CII mua hơn 1.5 triệu cổ phiếu NBB

Trong 2 ngày liên tiếp mùng 06 và mùng 07 tháng 03 năm 2019, công ty CII đã mua thành công 1.500.210 cổ phiếu NBB của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy. Như vậy, công ty CII đã tăng số lượng  nắm...

Xem thêm

28 Tháng 02

Công ty CII phát hành thành công 370 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Công ty CII vừa công bố thông tin về việc phát hành thành công 370.000 trái phiếu riêng lẻ có giá trị 370.000.000.000 đồng. Loại hình trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải nợ...

Xem thêm

25 Tháng 02

Công ty CII đăng kí mua 5.000.000 cổ phiếu CEE

Công ty CII đăng kí mua 5.000.000 cổ phiếu CEE của công ty CII E&C từ ngày 28/02/2019. Cụ thể, từ ngày 28/02/2019 đến ngày 28/03/2019, công ty CII sẽ mua 5.000.000 cổ phiếu CEE của Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII...

Xem thêm