Cổ phiếu – Trái phiếu

03 Tháng 08

công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp theo phương thức riêng lẻ giá trị  800 tỷ đồng theo NQ 244/NQ-HĐQT ngày 03/7/2020

Xem thêm

30 Tháng 07

báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp

Xem thêm

29 Tháng 07

công bố thông tin thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CII trân trọng thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.

Xem thêm

21 Tháng 07

công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn trái phiếu

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông kết quả mua lại trước hạn trái phiếu chuyển đổi CII  

Xem thêm

04 Tháng 07

công bố thông tin về phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ 800 tỷ đồng.

Xem thêm

22 Tháng 06

báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Xem thêm

29 Tháng 05

công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi trái phiếu

Công ty CII trân trọng thông báo đến Quý Nhà đầu tư về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả lãi  trái phiếu như sau: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán lãi trái phiếu: 12/06/2020 Thời gian nhận lãi...

Xem thêm

13 Tháng 05

công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nộ bộ

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Xem thêm

07 Tháng 05

công bố thông tin về kết quả mua cổ phiếu quỹ và thay đổi số lượng cổ phiếu

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông kết quả giao dịch mua cổ phiếu quỹ và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem thêm

16 Tháng 04

công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu 300 tỷ

Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

Xem thêm