Kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo thường niên 2015 công ty CII

30 Tháng 03. 2016

Công ty CII và BLĐ kính gửi tới các cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo Thường niên năm 2015. Trong năm 2015, công ty CII đã đạt được những kết quả kinh doanh rất khả quan. Doanh thu thuần năm 2015 đạt 1.750 tỷ đồng, trong đó doanh thu tài chính lên đến 1.030 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 791,6 tỷ đồng, riêng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ CII đạt 624,6 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 809 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên 2015 cũng trình bày các hoạt động đầu tư tài chính chính và nổi bật của CII trong năm 2015 như CII chuyển nhượng thành công 30 triệu cp LGC (CII B&R) cho MPTC, mang lại lợi nhuận đáng kể cho CII trong năm 2015. Và công ty CII chào mua công khai 3.974.780 cổ phiếu SII của Sai Gon Water, nâng tổng số cổ phần đang nắm giữ lên 32.654.750 CP, chiếm tỷ lệ sở hữu 55,94%/VĐL của SII. CII B&R cũng đã thực hiện chuyển đổi 1.200 trái phiếu, dẫn tới tỷ lệ sở hữu của CII tại CII B&R là 81,51%.

Riêng về hoạt động thu phí giao thông, trong năm 2015 hoạt động này đã mang về cho CII 592 tỷ đồng, tăng 8,4% so với năm 2014 và chiếm 20% tổng doanh thu của công ty CII.

Về các hoạt động huy động vốn đầu tư, để chuẩn bị nguồn vốn giải ngân kịp thời cho dự án mở rộng XLHN với mức vốn đầu tư điều chỉnh lên 3.822 tỷ đồng, công ty CII đã ký tiếp phụ lục hợp đồng tín dụng vay Vietinbank CN 11, tăng hạn mức tín dụng lên 4.184,2 tỷ đồng. Đồng thời để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc – Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, CII đã hợp đồng tín dụng với BIDV với hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng.  Như vậy số dư nợ vay Ngân hàng đến 31/12/2015 của CII là 5.832,69 tỷ đồng, tăng 113,07% so với đầu năm. Trong đó, số dư nợ vay ngắn hạn là 500,38 tỷ đồng (so với đầu năm là 258,97 tỷ đồng) và số dư nợ vay dài hạn là: 5.332,3 tỷ đồng (so với đầu năm là 2.478,49 tỷ đồng).

Ngoài ra, để đáp ứng nguồn vốn cho các dự án hiện tại cũng như cho các danh mục đầu tư sắp tới tại CII, ngoài việc huy động vốn từ các ngân hàng, công ty cũn đẩy mạnh việc huy động vốn từ việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Như việc phát hành 1.020 tỷ đồng trái phiếu có quyền hoán đổi thành cổ phần công ty CII B&R cho MPTC. Hay phát hành 462.851 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, phát hành riêng lẻ cho VIAC (no.1) Limited Partnership. Công ty cũng đã thực hiện mua lại trước hạn 391 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho Vietinbank – CN 11 TPHCM (để đầu tư dự án cầu Sài Gòn 2); đồng thời chuyển đổi  329,645 ty đồng trái phiếu cho Goldman Sachs va 80,514 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi CII41401 (phát hành ngày 23/06/2014).

Và tình hình đầu tư cũng như triển khai thực hiện các dự án của CII trong năm 2015. Cũng như thông tin về hoạt động và kết quả kinh doanh của các công ty thành viên CII B&R, Saigon Water, CII Service, CII E&C.

Xem báo cáo thường niên 2015

Tin tức liên quan