Cổ phiếu - Trái phiếu

Bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ TGĐ CII đã mua thành công 1.000.000 cổ phiếu CII

03 Tháng 04. 2018

Ngày 03/04/2018, công ty CII nhận được Báo cáo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu của Người liên quan đến Cổ đông Nội bộ Bà Phạm Thị Thúy Hằng, vợ của Tổng Giám đốc Công ty CII, đã mua thành công 1.000.000 cổ phiếu CII. Trước đó, bà Thúy Hằng không nắm giữ cổ phiếu CII nào.

Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh. Như vậy, sau khi thực hiện giao dịch, số cổ phiếu CII bà Thúy Hằng sở hữu chiếm tỷ lệ 0,406% số cổ phiếu CII đang lưu hành (246.244.905 cổ phiếu CII đang lưu hành).

Xem Thông Báo

Tin tức liên quan